קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם באשכול רשויות מישור החוף

האמור בקול קורא מנוסח בלשון זכר לשם נוחיות הניסוח, אך הוא מיועד לכל המגדרים.

איגוד ערים אשכול רשויות מישור החוף מבקש לקבל הצעות של מועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדת בחינה למכרזי כוח אדם באשכול.

מהו אשכול רשויות?

איגוד ערים מיוחד שהוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה, בנושאים שונים, בין הרשויות המקומיות החברות בו. האשכול מבוסס על התאגדות וולונטרית של רשויות מקומיות שכנות.  באשכול רשויות מישור החוף חברות 6 רשויות מקומיות והן:

  • מועצות מקומיות: פורדיס, ג’יסר אזרקא, זכרון יעקב,בנימינה גבעת עדה
  • מועצות אזוריות: אלונה, חוף הכרמל

 
  על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:

  1. תושב רשות החברה באשכול.
  2. אינו עובד האשכול, או רשויות האשכול, או נבחר באיזו מרשויות האשכול או שטרם חלפו שישה חודשים מיום סיום כהונתו, או אם אין לו זיקה אישית, פוליטית או כלכלית למי מראשי רשויות האשכול, למי מחברי מועצות רשויות האשכול או לעובד באיזו מרשויות האשכול שדרגתו אחת משתי הדרגות הגבוהות ביותר באותה רשות או שהוא אינו עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדת הבחינה לבין עניין אישי אחר או תפקיד אחר.
  3. אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כנציג ציבור.
  4. לא נכלל ברשימה לאיזו מרשויות האשכול במשך ארבע שנים ברציפות וטרם חלפה שנה מיום סיום כהונתו (הפסקת כהונה של פחות משלושה חודשים תיחשב ככהונה רצופה).
  5. לא שימש כפעיל מפלגתי במערכת הבחירות האחרונה שנערכה ברשויות האשכול ואינו רשום כחבר במרכז מפלגה שהתמודדה בבחירות ברשויות האשכול.
  6. אינו עובד האשכול, או רשויות האשכול, או נבחר באיזו מרשויות האשכול או שטרם חלפו שישה חודשים מיום סיום כהונתו, או אם אין לו זיקה אישית, פוליטית או כלכלית למי מראשי רשויות האשכול, למי מחברי מועצות רשויות האשכול או לעובד באיזו מרשויות האשכול שדרגתו אחת משתי הדרגות הגבוהות ביותר באותה רשות או שהוא אינו עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדת הבחינה לבין עניין אישי אחר או תפקיד אחר.


על המועמד למלא שאלון/תצהיר כדין אותו ניתן לקבל במשרדי האשכול. על המועמד לחתום על התצהיר בפני עו”ד.

יש לציין כי מדובר בהתנדבות וכי זמינות המועמדים נדרשת בין השעות 09:00 – 16:00.

את ההצעות יש להגיש לאשכול בכתב בצירוף קו”ח, שאלון למועמד ואסמכתאות , במייל: lishka@hof.org.il 

טלפון לבירורים ושאלות: 04-6099124 

מועמדים העונים על הדרישות ואשר יימצאו מתאימים על פי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול יוזמנו לראיון.

האשכול שומר לעצמו את הזכות שלא למנות אף מועמד, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

בברכה,

איתי ויסברג, יו”ר

איגוד ערים אשכול רשויות מישור החוף

דילוג לתוכן