מכרז פומבי מס’ 1/2024 לאיסוף ופינוי פסולת מוניציפלית מרשויות המקומיות ג’סר א זרקא כפר קרע – שם הקבלן הזוכה: י. ר. א. ב. שרותי נוי 1985 בע”מ

מכרז פומבי
מס’ 1/2024
לאיסוף ופינוי פסולת מוניציפלית
מרשויות המקומיות
ג’סר א זרקא
כפר קרע

1.איגוד ערים אשכול מישור החוף מזמין בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת ביתית
מעורבת ופס ולת גזם משטח שיפוטן של רשויות מקומיות החברות באשכול כפר קרע וג’סר א זרקא כמפורט
בחוזה הקבלנות להלן – העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה, הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה
הקבלנות בהרחבה.

2.את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הקבלן אשר הזוכה/ ים במכרז יידרש לחתום עליו על
נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 3000 ₪ לא כולל מע״מ שישולם לאשכול מישור החוף אשר לא
יוחזרו . את התשלום אפשר לבצע בהעברה בנקאית לתאום יש ליצור קשר בטלפון 046099124 ו/או במייל :
micrazim@hof.org.il כמו כן אפשר לרכוש ולשלם על המכרז בימים א -ה בשעות 09:00-15:00 החל מיום
ראשון 10.3.2024 במשרדי האשכול ברחוב המלאכה 3 בניין א.ד שגיא 3 קומה 4 בנימינה גבעת עדה.
תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר
רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו הצעתו תפסל ולא
תובא לדיון.

3.מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח
המחי יב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע״י המציע.

4.ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – אשכול רשויות מישור החוף – דף  אשכול רשויות מישור החוף – דף הבית (hof.org.il)
תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.

5.מועד להגשת שאלות הבהרה : 17.3.2024 עד השעה 14:00 במייל : michaela@urbanics.co.il

6.מועד אחרון להגשת ההצעות 31.3.2024- עד השעה 14:00 במשרדי האשכול ברחוב המלאכה 3 בניין א.ד שגיא 3

7.פתיחת המעטפות למכרז פינוי פסולת תתקיים ביום חמישי, 4 לאפריל בין השעות 11:00-12:30, במשרדי האשכול.

כתובתנו: רחוב המלאכה 3 , בנין א.ד שגיא 3, קומה 4. בנימינה גבעת עדה.
בכבוד רב,
תמיר מילרד
מנכ”ל

דילוג לתוכן