מכרז פומבי מס’ 03/2024 – אספקה והתקנה של  ציוד מחשוב וציוד היקפי למוסדות חינוך ולרשויות מוניציפליות אשכול רשויות מישור החוף – זוכה המכרז: חברת זיפקום תקשורת בע”מ, חברת דיקל באטני וחברת וואן שילוב מערכות

אספקה והתקנה של  ציוד מחשוב וציוד היקפי למוסדות חינוך ולרשויות מוניציפליות אשכול רשויות מישור החוף

מכרז פומבי מס’ 03/2024

זוכה המכרז: חברת זיפקום תקשורת בע”מ, חברת דיקל באטני וחברת וואן שילוב מערכות

ליצירת קשר עם הספק הזוכה באמצעות משרדי אשכול רשויות מישור החוף

טל’ 04-6099124

מייל lishka@hof.org.il

 

למכרזים נוספים ניתן לפנות לאושרת נגר מנהלת פיתוח כלכלי איזורי 052-5558097

 

 

 

 אשכול רשויות מישור החוף (להלן: “האשכול”) מזמין בזאת חברות העומדות בדרישות הסף של המכרז להציע הצעות לאספקה והתקנה של ציוד מחשוב וציוד היקפי למוסדות חינוך ולרשויות מוניציפליות (להלן: “הטובין” ו/או “השירותים”) ברחבי הרשויות אשר חברות באשכול: חוף הכרמל, בנימינה – גבעת עדה, אלונה, ג’סר אלזרקא, פרדיס, זכרון יעקב (להלן: “הרשויות”) כמפורט במכרז זה, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, בחוזה ובנספחים המצורפים למכרז ולחוזה המצורף.

1.ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט https://hof.org.il/ .,החל מיום 17/04/2024. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיופיע באתר האשכול.

 את מסמכי המכרז על תנאיו ונספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 1,500 ₪ (כולל מע”מ) שישולם לאשכול מישור החוף. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז (בתאום מראש), במשרדי האשכול שברחוב המלאכה 3, בנין א.ד שגיא 3 קומה 4, בנימינה-גבעת עדה, בימים ראשון – חמישי, בין השעות 9:00 ל 15:00 אחה”צ או לחילופין לשלוח מייל לדוא”ל micrazim@hof.org.il עם בקשה לרכישת המכרז כנגד אישור העברה בנקאית.

 תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

2. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא.

3. ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר ולרבות הסכם הספק על נספחיו) תוגש באופן ידני בתוך מעטפה סגורה, ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על-ידי המציע. ההצעה תוכנס לתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, רחוב המלאכה 3, בנין א.ד שגיא 3 קומה 4 בנימינה גבעת עדה, עד ליום רביעי תאריך 23/05/2024  בשעה 14:00.4. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

4. חלקים מההצעה (לרבות מסמכים, נספחים ואישורים) אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל, ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על-ידי האשכול.

5. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה יגבר האמור במסמכי המכרז.

תאריך פתיחת מעטפות 27/5 בשעה 10:30 במשרדי האשכול

                                                                                                                        מר תמיר מילרד,

                                                                                                       מנכ”ל אשכול רשויות מישור החוף

דילוג לתוכן