מכרז מסגרת פומבי מס’ 04/2024 – לאספקת טובין בתחום מוכנות לחירום עבור איגוד ערים אשכול רשויות אשכול מישור החוף והרשויות החברות בו, זוכה המכרז: עמוס גזית בע”מ

מכרז מסגרת פומבי מס’ 04/2024 – לאספקת טובין בתחום מוכנות לחירום עבור איגוד ערים אשכול רשויות אשכול מישור החוף והרשויות החברות בו

זוכה המכרז: עמוס גזית בע”מ

ליצירת קשר עם הספק הזוכה באמצעות משרדי אשכול רשויות מישור החוף

טל’ 04-6099124

מייל lishka@hof.org.il

 

למכרזים נוספים ניתן לפנות לאושרת נגר מנהלת פיתוח כלכלי איזורי 052-5558097

 

 

 

מכרז מסגרת פומבי מס’ 04/2024 לאספקת טובין בתחום מוכנות לחירום

עבור איגוד ערים אשכול רשויות אשכול מישור החוף והרשויות החברות בו

  1. איגוד ערים אשכול רשויות מישור החוף מזמין בזאת לקבל הצעות לאספקת טובין בתחום מוכנות לחירום כמפורט במכרז זה, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, בחוזה ובנספחים המצורפים למכרז ולחוזה המצורף.
  2. את מסמכי המכרז על תנאיו ונספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 1,500 ₪ (כולל מע”מ) שישולם לאשכול מישור החוף. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז (בתאום מראש), במשרדי האשכול שברחוב המלאכה 3, בנין א.ד שגיא 3 קומה 4, בנימינה-גבעת עדה, בימים ראשון – חמישי,  בין השעות 9:00 ל 15:00 אחה”צ או לחילופין לשלוח מייל לדוא”ל micrazim@hof.org.il עם בקשה לרכישת המכרז כנגד אישור העברה בנקאית.
  1. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.
  2. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא.
  3. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט –org.il תחת מכרזים.

יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיופיע באתר האשכול.

  1. מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.
  2. ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר ולרבות הסכם הספק על נספחיו) תוגש באופן ידני בתוך מעטפה סגורה, ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על-ידי המציע. ההצעה תוכנס לתיבת המכרזים במשרדי האשכול – רח’ המלאכה 3, בניין א.ד שגיא 3, קומה 4, בנימינה גבעת עדה, עד ליום רביעי תאריך 23/05/2024 בשעה 14:00.
  3. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.
  4. חלקים מההצעה (לרבות מסמכים, נספחים ואישורים) אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל, ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על-ידי האשכול.
  5. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה יגבר האמור במסמכי המכרז.

תאריך פתיחת מעטפות 27/5 בשעה 10:30 במשרדי האשכול

בכבוד רב,

מר תמיר מילרד

מנכ”ל אשכול רשויות מישור החוף

דילוג לתוכן