תשתיות

תחבורה

תכנון ופיתוח תחבורה בראיה אזורית

דיגיטציה

העלאת מדד הבשלות הדיגיטלית ברשויות, התייעלות ושיפור השירות לתושב, שמירה על רציפות תפקודית – ע”י כוח מיקוח משופר מול ספקים, איגום תקינה והשוואת סטנדרט בין רשויות סמוכות

חירום וביטחון

סיוע לבניית מוכנות הרשויות המקומיות באשכול למצבי חירום וביטחון והגברת הביטחון האישי

דילוג לתוכן